Your search results

Kopen huis of kavel op Curacao

Posted by laura on 4 April, 2018
| 0

Koopcontract huis CuracaoSchriftelijke overeenkomst

De koop van een terrein, erfpacht, woning en appartement moet altijd schriftelijk worden aangegaan. Een mondeling gesloten koop is vernietigbaar en niet afdwingbaar.
Ook een volmacht om een onroerend goed te kopen of te verkopen moet schriftelijk worden verleend.
De verkoper moet instaan voor de afwezigheid van lasten en beperkingen, die in het Kadaster konden worden ingeschreven (erfdienstbaarheden, persoonlijke verplichtingen, beperkingen op grond van de Monumentenlandsverordening of Eilandelijk Ontwikkelingsplan), ook al zijn die nog niet ingeschreven. Deze plicht van de verkoper geldt niet, indien die lasten en beperkingen zijn vermeld in de koopovereenkomst en de koper deze heeft aanvaard.


Woning en bedenktijd voor een particulier

Wordt een woning/ruimte of kavel aan een particulier verkocht, dan moet een origineel exemplaar of een afschrift aan de koper worden overhandigd (desgewenst) tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs getekend door de koper.
Dat ontvangstbewijs met datum is belangrijk, omdat de koper gedurende drie volle dagen (waarvan in ieder geval 2 werkdagen) het recht heeft de koop te ontbinden zonder opgave van reden.
Indien de koper gebruik maakt van zijn recht om de koop te ontbinden, doet hij er verstandig aan om de verkoper een gedateerd ontvangstbewijs te laten tekenen dan wel zijn ontbinding per email of post met een ontvangstbewijs te sturen.

De eisen van schriftelijke overeenkomst en de bedenktijd zijn van dwingend recht en daarvan kan niet ten nadele van de koper worden afgeweken.

Waarborgsom

Gebruikelijk is dat van de koper een waarborgsom wordt verlangd ter verzekering van de nakoming van de verplichtingen van de koper. Deze waarborgsom is inde meeste gevallen niet hoger dan tien procent (10%) van de totale koopsom van de woning en moet bij de notaris worden gestort. Wordt de koop in de bedenktijd ontbonden dan wordt de waarborgsom aan de koper terugbetaald.

Ook als in de koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde staat (bv. het niet verkrijgen van de nodige financiering) en die voorwaarde gaat in vervulling, is de koop ontbonden en moet de waarborgsom worden terugbetaald aan de koper.
Wanneer iemand een woning of appartement laat bouwen, dan mag de waarborgsom, die bij de notaris wordt gestort, ook niet hoger zijn dan 10% van de totale aannemingssom. Bovendien moet het schema van betalingen aan de aannemer overeenkomen met de vorderingen in de bouw van de woning of het appartement.

Overgang van het risico

Vanaf het moment van de aflevering (= feitelijke levering; overhandiging van de sleutel) is de woning voor risico van de koper, ook al is de leveringsakte niet gepasseerd. Hij doet er goed aan dan reeds de brandverzekering te sluiten.
Zou tussen het moment van de aflevering en het passeren van de leveringsakte het gekochte woonhuis door brand verwoest worden, dan moet de koper de koopsom toch aan de verkoper betalen en moet de verkoper het afgebrande huis leveren.
Zou echter de koper op goede gronden de ontbinding inroepen (bv. in de bedenktijd of omdat een ontbindende voorwaarde wordt vervuld), dan hoeft de koper de koopsom niet te betalen.

Verborgen gebreken

De woning of het terrein moeten beantwoorden aan de overeenkomst. Wanneer de verkochte woning gebreken vertoont, waardoor deze ongeschikt is voor bewoning, kan de koper schadevergoeding eisen. Het moet dan wel gaan om gebreken, die een normale koper bij het bezichtigen van het huis niet kan zien. Ook ingeval de koop is gesloten met de clausule “as is, where is”, kan de koper schadevergoeding eisen van de verkoper, indien de koper aannemelijk maakt dat de verkoper het verborgen gebrek kende.

Compare Listings